KIA, Masat (5) Dapba ginra kata hta majan byin

30 August 2011 (Chyanun) ya shana maga 6:45 grup-yin ten hta KIA, masat (5) Dapba ginra kata kaw Myen Asuya Hpyendap ni rau majan byin ai lam chye lu ga ai. Dawhpum yang ginwang daw, Tinglung mare makau hta KIA, masat (5) Dapba hpyen hpung ni hte Myen Asuya, Hpyen dap, Dawhpum yang hkridun, Hk.L.Y […]